direct naar inhoud van Regels
Plan: Bedrijventerrein Engelenburg, Twello eerste herziening
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0285.16103-VS00

Regels

Hoofdstuk 1 Regels behorende bij Bedrijventerrein Engelenburg, Twello, eerste herziening

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Bedrijventerrein Engelenburg, Twello eerste herziening met identificatienummer NL.IMRO.0285.16103-VS00 van de gemeente Voorst;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

Artikel 2 Van toepassing zijnde regels

De regels van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Engelenburg, Twello' met identificatiecode NL.IMRO.0285.16100-VS01 zijn onverminderd van toepassing op dit plan; met dien verstande dat artikel 11 Leiding -Gas wordt vervangen door onderstaand artikel.

Artikel 11 Leiding - Gas

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomend bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, de instandhouding en bescherming van gasleidingen met een strook van 4 meter ter weerszijden van de aangeduide leiding.

11.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen gebouwen en andere bouwwerken ten behoeve van de leiding worden gebouwd. De maximale hoogte mag niet meer dan 2 meter bedragen.

11.3 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het in lid 11.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de in lid 11.1 bedoelde andere daar voorkomende bestemming(en), indien:

 • 1. daardoor geen [onevenredige] afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de betreffende leiding;
 • 2. vooraf moet door het bevoegd gezag schriftelijk advies worden ingewonnen bij de leidingbeheerder;
 • 3. kwetsbare objecten zijn niet toegestaan.

11.4 Strijdig gebruik

Het is verboden om goederen permanent op deze gronden op te slaan.

11.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

 • a. Het is verboden op de tot 'Leiding - Gas' bestemde grond, zonder of in afwijking van een schriftelijke omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
  • 2. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
  • 3. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
  • 4. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
  • 5. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
  • 6. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.
  • 7. het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen.
 • b. Het onder 11.5a vervatte verbod geldt niet voor de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden:
  • 1. welke betreffen het normale onderhoud en beheer van de gasleiding;
  • 2. die op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt in uitvoering zijn.
 • c. De werken en werkzaamheden als bedoeld onder 11.5a zijn slechts toelaatbaar indien:
 • d. Geen schade ontstaat aan de gasleiding en/of het doelmatig functioneren van die leiding niet in gevaar wordt gebracht;
 • e. De veiligheid niet in gevaar wordt gebracht;
 • f. De leidingbeheerder hierover vooraf positief heeft geadviseerd.

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Engelenburg, Twello, eerste herziening'.